ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ
 
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุปี ๕๖ ปี ๕๗ และการเลื่อนชั้นเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | หน้าหลัก

ขอทราบความคืบหน้า.. การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และการเลื่อนชั้นเงินเดือนเพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของ กห. ณ ๑ ม.ค. ๕๖ และ ๑ ม.ค. ๕๗ ตามที่ได้อนุมัติให้นำเข้าพิจารณาใน กขท. และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และการให้ได้รับเงินเดือน ( ฉบับที่.. ) พ.ศ.... และร่าง คำสั่ง กห. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือน เพื่อชดเชยแก่ข้าราชการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตาม มติคณะรัฐมนตรี ๑๐ เม.ย. ๕๕ โดยให้ สม. เสนอร่างกฎกระทรวง ฯ เพื่อสภากลาโหมพิจารณาต่อไป ตั้งแต่การประชุม กขท. ครั้งที่ ๕/๕๕ เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๕๕ แล้ว.. ซึ่งเวลาได้ผ่านมาปีกว่าแล้ว.. ด้วยหน่วยงาน กพ. ได้จัดทำตารางอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ณ ๑ ม.ค. ๕๖ และ ๑ ม.ค. ๕๗ และการเลื่อนชั้นเงินเดือนเพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการพลเรือนเสร็จไปนานแล้ว.. ตามหนังสือเวียน ว๒๐/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ( ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลง ๒๗ ธ.ค. ๕๕ ) ตามเวบไซต์ http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=192&Itemid=226 ในสิทธิกำลังพลผู้ได้รับผลกระทบของ กห. จึงขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการ และเหตุผลในความล่าช้า.. ครับ!!
จากคุณ ผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 22/9/2556 19:47:44

http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135024&catid=176&Itemid=524
จากคุณ แวะผ่านมาย้ำเตือน เมื่อวันที่ 12/10/2556 21:51:44

ผมคิดว่าเราควรทำหนังสือร้องเรียนตามลำดับชั้น น่าจะได้ผลมากกว่า เพราะดูแล้ว ลงไว้ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่อ่าน หรือเจ้าหน้าที่อ่านก็ไม่ได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาระดับสูง ท่านก็ไม่มีโอกาสได้ทราบหรอกครับ

โดยอ้างถึง คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๕๔๐/๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำลังพลบางท่านขาดจิตสำนึก ไม่เห็นความสำคัญของขวัญกำลังใจ ตีความคำสั่งไปในทางที่ไม่สมควร ทำให้กำลังพลของเราต้องเสียสิทธิหลายท่าน

ผมทราบว่า อาจารย์ จปร. อีกหลายท่านที่ยังไม่ได้รับสิทธิ จากการไปศึกษาต่างประเทศปริญญาโท เพราะเจ้าหน้าที่ของ สม. ไม่ดำเนินการให้

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาชี้แจงด้วย ไม่ใช่นิ่งเฉยครับ

แต่ถ้ายังนิ่งเฉย ผมคิดว่าจะเชิญชวนให้ท่านที่เสียสิทธิทำเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรครับ

จากคุณ อาจารย์ จปร. เมื่อวันที่ 4/5/2557 22:58:35


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ผู้ตอบ :      

คำตอบ :
     

กรุณาใส่เลข
ที่คุณเห็น
ลงในฟอร์ม :

     

กลับหน้ารวมกระทู้